Alarm
Postavljanje alarmnih i protivprovalnih sistema za za箃itu Va筰h objekata od neovla规enog pristupa i kra餫.

Na鑙ni Za箃ite

photo

Protivprovalna za箃ita zasniva se na ranoj detekciji ne緀ljenog prisustva u 箃i鎒nom prostoru. Detekcija se vr筰 na nekoliko razli鑙tih na鑙na u zavisnosti od strukture 箃i鎒nog prostora i na鑙na na koje mo緀 biti ugro緀n.
Dominantni oblici za箃ite jesu:

  • Detekcija neovla规enog pristupa detektorima pokreta
  • Detekcija otvaranja vrata i prozora
  • Detekcija loma prozora i drugih staklenih povr筰na
  • Detekcija neovla规enog prolaska fotoelektri鑞im barijerama

Na鑙ni Alarmiranja

photo

Postoji vi筫 na鑙na reakcije alarmnog sistema nakon detekcije neovla规enog pristupa zoni koja je pod za箃itom. Naj鑕规i na鑙ni za upozorenje da je naru筫na bezbednost jesu:

  • Upozorenje sirenom i blicerom
  • Dojava putem telefona

Planiranje i Postavljanje Protivprovalne Za箃ite

photo

Postavljanje alarma preporu鑜jivo je predvideti pre ili prilikom same izgradnje objekta. Prilikom planiranja za箃ite treba odrediti rizike i na osnovu njih potrebni nivo za箃ite za svaku prostoriju i prostor oko objekta ponaosob.
Na osnovu zahteva investitora, analize rizika i tehni鑛ih parametara vr筰 se izbor potrebne opreme. Za gotove objekte na kojima nije mogu鎒 vr筰ti dodatno postavljanje instalacija postavljaju se be緄鑞i alarmni ure餫ji.
Nakon toga, mo緀 se napraviti detaljan predmer i ponuda za postavljanje alarma i pristupiti izvo餰nju radova.